ทำไม ประกันการเดินทางถึงสำคัญ ?

1. ชดเชยค่ารักษาพยาบาล

มอบเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาล ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

อธิบายได้ง่ายและเข้าใจ คือ ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วย เล็ก ๆ น้อย แพ้อากาศ แพ้มลพิษ มลภาวะ ผดผื่นคัน เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ระหว่างที่คุณเดินทางท่องเที่ยวนั้น คุณสามารถเบิกค่าชดเชยพยาบาลได้

กรณีตัวอย่าง มีลูกค้าท่านหนึ่ง เดินทางไปที่ไปที่อเมริกา เมือง วอชิงตัน ดีซี แล้วเกิดปวดท้องกระทันหันในขณะอยู่ที่นั่น ทางคนใกล้ชิดจึงนำส่งโรงพยาบาล และตรวจเจอก้อนซีสเล็ก ๆ ภายในกระเพาะอาหาร แพทย์จึงทำการผ่าตัด และไม่ได้แจ้งค่ารักษาพยาบาลใด ๆ ทั้งสิ้น ทางลูกค้าเองทราบ แต่เพียงว่าทางโรงพยาบาลจะทำบิลมาเก็บที่บ้านอีกครั้ง จนกระทั่งลูกค้าเดินทางกลับมาประเทศไทย ผ่านไปได้ไม่นาน ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 300,000 บาท (เกือบได้เข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะช็อคกับค่าใช้จ่าย ) ทางลูกค้าจึงทำเรื่องยื่นเป็นคนไข้อานาถา เพื่อขอลดค่าใช้จ่าย จนสุดท้ายเหลือ 150,000 บาท

เห็นไหมคะ ว่าประกันการเดินทางสำคัญเพียงใด เราจ่ายค่าประกันเพียงเล็กน้อย แต่สามารถคุ้มครองเราได้ หลายเท่าตัว

2. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการเยี่ยมไข้

บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ เหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง การเยี่ยมไข้ มอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้แก่สมาชิกในครอบรัวที่เป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน ในการเดินทางไปเยี่ยมไข้ หากท่านต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศเกินกว่า 5 วัน

3. เที่ยวบินล่าช้า

มอบเงินชดเชยกรณีการเดินทางล่าช้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงติดต่อกัน อันเป็นเหตุสุดวิสัย

4. ชดเชยการสูญเสียหายหรือสูญหายของสัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัว

มอบเงินชดเชยหรือซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมสำหรับการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์สินส่วนตัวอันมีสามาเหตุจากอุบัติเหตุ

5. สัมภาระล่าช้า

มอบเงินชดใช้ในการสำรองจ่าย สำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัวที่จำเป็น กรณีที่รอสัมภาระที่มาถึง ล่าช้าในระหว่างการเดินทาง

6. ชดเชยกรณีเงินส่วนตัวและเอกสารการเดินทงสูญหาย

มอบเงินชดเชยในกรณีที่ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ดราฟท์ หรือเอกสารการเดินทาง ซึ่งรวมถึง หนังสือเดินทางสูญหาในระหว่างการเดินทาง

7. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

มอบเงินชดเชยสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ท่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

รายละเอียดและราคาประกันการเดินทาง Click