วีซ่าดูไบ
วีซ่าดูไบ
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ดูไบ
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00-15.00 น.
เวลารับเล่ม 09.00-15.00 น.
ระยะเวลา 10 วันทำการ

 

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> ตั๋วเครื่องบิน 
> ใบจองโรงแรม
> หนังงสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต


อัตราค่าบริการยื่น

5500 บาท (รวมค่าวีซ่าและค่าบริการแล้ว)
ยื่นมากกว่า 2 ท่านขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่ม 200-500 บาท สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929


**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด