วีซ่าไต้หวัน
วีซ่าไต้หวัน
วีซ่า ไต้หวัน
เวลาทำการ 09.00 - 15.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 11.30
เวลารับวีซ่า 13.00 - 15.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน  
คนไทยสามารถเดินทางไปไต้หวันได้ 14 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า

 

เอกสาร :

> หนังสือเดินทาง  ที่มีอายุครอบคลุมการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาบัตรประชาชน
> จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
> ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัทฯ และเซ็นรับรอง สำเนา)
> สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 3-6 เดือน (อัพเดทล่าสุด)
> ใบจองโรงแรม

กรณียื่นกรุ๊ป ระยะเวลาดำเนินการ 4 วันทำการขึ้นไป แล้วแต่การพิจารณาของสถานฑูต

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

ประเภทวีซ่า 3 วันทำการ 2 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว ( รายเดี่ยว )
3,200
4,200
วีซ่าท่องเที่ยว ( 2 ท่านขึ้นไป)
2,800
3,000
วีซ่าท่องเที่ยว ( 3 ท่านขึ้นไป)
2,600
2,800

*กรณีรับส่งทางไปรษณีย์รับส่วนลด - 200
*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
* สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
* กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

> อัตรานี้รวมค่ารับส่งเอกสารและค่าดำเนินการแล้ว
> อัตรานี้ร่วมค่าวีซ่าสถานทูต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว
> ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ จากราคาข้างต้นแล้ว
> กรณีรูปแบบบริษัทสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้ 3% จากอัตราค่าบริการ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้าติดต่อรับบริการ
2. นัดรับเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
4. รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น ๆ
5. รับเอกสารพาสปอร์ตจากสถานทูต
6. ส่งพาสปอร์ตคืนลูกค้า
7. ลูกค้าชำระเงินกับเจ้าหน้าที่


สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929