วีซ่าพม่า
วีซ่าพม่า
วีซ่าพม่า
เวลาทำการ 08.30 - 16.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 08.30 - 11.30 น.
เวลารับวีซ่า 11.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 2-3 วัน

 

เอกสาร :

วีซ่าพม่า สำหรับ วีซ่าท่องเที่ยว

Visa Tourist

 1. รูปถ่าย 3.5×4.5 ซม ฉากหลังสีขาว 2 รูป
 2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับชาวต่างชาติ)
 4. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อบิดา / ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่ทำงาน
 5. ใช้เวลาทำการ 3 วัน ทำการ หรือยื่นเร่งด่วน 2 วันทำการ

วีซ่าพม่า สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

Visa Business

 1. รูปถ่าย 3.5×4.5 นิ้ว ฉากหลังสีขาว 2 รูป
 2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับชาวต่างชาติ)
 4. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อบิดา / ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานที่ทำงาน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน ให้ระบุจุดประสงค์ในการเดินทาง
 6. หนังสือเชิญจากพม่า ให้ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ
 7. สำเนาจดทะเบียนบริษัทพม่า ถ่ายสำเนาสี
 8. สำเนาใบผู้เสียภาษีบริษัทพม่า ถ่ายสำเนาสี


*ไม่ต้องไปโชว์ตัว

ประเภทวีซ่า 3 วันทำการ 2 วันทำการ 1 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว Signle
2,800.-
N/A
N/A
วีซ่าธุรกิจ / Signle
3,500.-
N/A
N/A
วีซ่าธุรกิจ / Multiple 3 เดือน
10,000.-
   
วีซ่าธุรกิจ / Multiple 6 เดือน
18,500.-
   
วีซ่าธุรกิจ / Multiple 1 ปี
28,000.-

*กรณีรับส่งทางไปรษณีย์รับส่วนลด - 200
*เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท


> อัตรานี้รวมค่ารับส่งเอกสารและค่าดำเนินการแล้ว
> อัตรานี้ร่วมค่าวีซ่าสถานทูต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว
> ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ จากราคาข้างต้นแล้ว
> กรณีรูปแบบบริษัทสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้ 3% จากอัตราค่าบริการ


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้าติดต่อรับบริการ
2. นัดรับเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
4. รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น ๆ
5. รับเอกสารพาสปอร์ตจากสถานทูต
6. ส่งพาสปอร์ตคืนลูกค้า
7. ลูกค้าชำระเงินกับเจ้าหน้าที่


สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929