วีซ่าเวียดนาม
วีซ่าเวียดนาม
ขอวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจเวียดนาม
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 08.00-11.30 น.
เวลารับเล่ม 08.00-11.30 น.
ระยะเวลา 4 วันทำการ

 

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
> ใบจองโรงแรม
> Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา
> อายุ VISA 1 เดือนนับจากวันที่ขอเข้าประเทศ
> สำหรับธุรกิจ เพิ่ม "ใบ Authorized จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่เวียดนาม Fax เข้าสถานทูตเวียดนามไทย" ให้บริษัทที่เวียดนามไปติดต่อกับ IMMIGRATION ที่เวียดนามเพื่อขอใบ AUTHORIZED พอได้ APPROVED แล้วเขาจะส่งกลับมาสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยแล้วจึงนำ AUTHORIZED ไปขอ VISA


*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต


อัตราค่าบริการยื่น
ท่องเที่ยวและธุรกิจ 3,700 บาทต่อท่าน รวมค่าวีซ่าค่าบริการแล้ว
กรณียื่น 2 ท่านขึ้นไปมีส่วนลด 200-500 บาท ติดต่อ 025309929

 

*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929

**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด