วีซ่าอินเดีย
วีซ่าอินเดีย
วีซ่าอินเดีย การทำวีซ่าอินเดีย วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
เวลาทำการ 08.30 - 16.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 16.00 น.
เวลารับวีซ่า
ระยะเวลาทำการ 2-7 วันทำการ

 

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าออนไลน์ :

1. แสกนสีพาสปอร์ตหน้าแรก ทีมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปขนาด 2x2 นิ้ว สแกนสี
3. กรอกแบสอบถามข้อมูล (มีแบบฟอร์มให้๗


 

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

 

อัตราค่าบริการยื่น 

วีซ่าท่องเที่ยว มัลติเพิ่ล 1 ปี  2500 บาท 


*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นวีซ่าและเส้นทางรับเอกสาร
**
ราคานี้รวมค่า รับ ส่ง ยื่น ให้ค่าปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและกรอกวีซ่า เรียบร้อยแล้ว

*กรณีรับส่งทางไปรษณีย์รับส่วนลด - 200
*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929

**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด