วีซ่าจีน
วีซ่าจีน
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าจีน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00-11.30 น.
เวลารับวีซ่า 09.00-11.30 น.
เวลาวีซ่ายื่นด่วน 2 วัน 8.30-11.00 น.

 

เอกสาร :
1. หนังสือเดินทางตัวจริง อายุเหลือเกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือเกิน 2 หน้า
2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสีฉากหลังสีขาว ขนาด 1.5 *2 นิ้ว ไม่สวมเสื้อสีขาว เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
3. เขียนที่อยู่ที่บ้านและสถานที่ทำงาน ระบุตำแหน่งงานและเบอร์ติดต่อกลับ
สำหรับเด็ก เพิ่ม สำเนาสูติบัตร กรณีเดินทางกับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง ให้ขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

ต่างชาติ เพิ่มเติม หนังสือรับรองงาน และ สำเนาใบอนุญาติทำงาน

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

บริการรับส่งเอกสารถึงที่ (ในเขตกรุงเทพ ฯ) !!! ราคาด่านล่างนี้ รวมค่าวีซ่า ค่าบริการรับส่งถึงที่แล้ว !!!! -- ชำระเงินหลังจากได้วีซ่า

 
*** ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ทางสถานทูตเข้มงวดต่อการพิจารณาวีซ่า ลูกค้าทุกท่าน ต้องรอรับสายสถานทูตเพราะจะมีการสุ่มสัมภาษณ์ ทั้งตัวผู้ยื่นและผู้ติดต่อฉุกเฉิน และกรุณาให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง ทางบริษัทจะไม่รับผิดสอบในกรณีวีซ่าไม่ผ่าน เนื่องจากเรามิใช่เป็นผู้พิจารณาวีซ่า  กรณีวีซ่าไม่ผ่าน ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาท และค่าบริการในอัตราปกติ

ประเภทวีซ่า / รายเดี่ยว 4 วันทำการ 2 วันทำการ 1 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว, ธุรกิจ / Single
2,700
3,900
5,500
วีซ่าท่องเที่ยว / Double (ธุรกิจเท่านั้น)
3,800
4,900
6,500
วีซ่า 6 เดือน (ธุรกิจเท่านั้น)
5,300
6,500
7,500
วีซ่า 1 ปี (ธุรกิจเท่านั้น)
6,700
8,000
9,000
ประเภทวีซ่า / 2 ท่าน 4 วันทำการ 2 วันทำการ 1 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว, ธุรกิจ / Single
2,500
3,600
5,200
วีซ่าท่องเที่ยว / Double (ธุรกิจเท่านั้น)
3,600
4,600
5,700
วีซ่า 6 เดือน (ธุรกิจเท่านั้น)
4,650
6,000
7,000
วีซ่า 1 ปี (ธุรกิจเท่านั้น)
6,500
7,700
8,500
ประเภทวีซ่า / รายกลุ่ม 3-4 ท่าน 4 วันทำการ 2 วันทำการ 1 วันทำการ
วีซ่าท่องเที่ยว, ธุรกิจ / Single
2,300
3,400
4,700
วีซ่าท่องเที่ยว / Double (ธุรกิจเท่านั้น)
3,400
4,400
5,500
วีซ่า 6 เดือน (ธุรกิจเท่านั้น)
4,500
6,500
6,800
วีซ่า 1 ปี (ธุรกิจเท่านั้น)
6,200
7,500
8,200

* สำหรับสาวประเภทสองยื่นวีซ่า ค่าบริการและค่าวีซ่า 3,000 บาท เฉพาะ วีซ่า Single เท่านั้น
* ต่างชาตินอกเหนือจาก สัญชาติอเมริกา ค่าธรรมเนียมยื่นปกติเพิ่ม 100 บาท / กรณียื่นด่วนเพิ่ม 600 บาท จากตารางราคาข้างต้น

*กรณีรับส่งทางไปรษณีย์รับส่วนลด - 200
*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929

- อัตรานี้รวมค่ารับส่งเอกสารและค่าดำเนินการ
- อัตรานี้ร่วมค่าวีซ่าสถานทูต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว
- ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ จากราคาข้างต้น
- กรณีรูปแบบบริษัทสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้ 3% จากอัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้าติดต่อรับบริการ
2. นัดรับเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
4. รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น
5. รับเอกสารพาสปอร์ตจากสถานทูต
6. ส่งพาสปอร์ตคืนลูกค้า
7. ลูกค้าชำระเงินกับเจ้าหน้าที่


ลูกค้าสามารถ ยื่นแบบ Double Visa (ธุรกิจเท่านั้น) ได้เลย ไม่ว่าจะเคยยื่นมาก่อนหรือไม่ก็ตาม / ต่างชาติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

• ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่า ต้องการยื่นแบบไหน ด่วน หรือ ธรรมดา / Single หรือ Double
• กรณีเกิดการผิดพลาดจากลูกค้า หาก ทาง บริษัทได้แจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนไปแล้ว บริษัทไม่รับผิดชอบ
• กรณีรูปไม่ผ่าน ถ้าลูกค้าต้องการให้เราทำรูปให้ คิดค่าบริการเพิ่ม 200
• อยู่เขตนอกเหนือพื้นที่ เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง บางนา ฝั่งธน เพชรเกษม ประชาอุทิศ บางหว้า บางขุนเทียน บางมด สายไหม หนองจอก ลาดกระบัง หรือเขตรอบนอกกรุงเทพ คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท
• กรณียื่นด่วน ไม่สามารถรับเอกสารแล้วยื่นให้เลยได้ในวันเดียวกัน เนื่องจากเวลาจำกัด
สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929