วีซ่าสิงคโปร์
วีซ่าสิงคโปร์

เวลาทำการ 09.00 - 12.00 น.
เวลายื่นVISA 09.00 - 12.00 น.
เวลารับวีซ่า 13.30 - 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 4 วัน

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> ใบจองโรงแรม (กรณีเดินทางท่องเที่ยวเอง)
> จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
> WORK PERMIT ตัวจริง (ถ้ามี)
> เขียนรายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ที่จีน ที่อยู่ที่ไทย เบอร์ติดต่อ อีเมล 

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต


ค่าวีซ่ารวมค่าบริการ 2500 บาท


*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นวีซ่าและเส้นทางรับเอกสาร
**ราคานี้รวมค่า รับ ส่ง ยื่น ให้ค่าปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและกรอกวีซ่า เรียบร้อยแล้ว

*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ตใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929