วีซ่ากัมพูชา
วีซ่ากัมพูชา

เวลาทำการ 09.00 - 12.00 น.
เวลายื่นVISA 09.00 - 12.00 น.
เวลารับวีซ่า 13.30 - 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน / ด่วน 1 วันทำการ


คนไทยมารถเข้ากัมพูชาได้เลยโดยไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้
> ใบจองโรงแรม 
> สำเนาทะเบียนบ้าน

 

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต


อัตราค่าวีซ่าและค่าบริการ
ยื่นธรรมดา 3 วันทำการ 2500 บาท 
ยื่นด่วน 1 วันทำการ 3000 บาท


*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นวีซ่าและเส้นทางรับเอกสาร
**ราคานี้รวมค่า รับ ส่ง ยื่น ให้ค่าปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและกรอกวีซ่า เรียบร้อยแล้ว

*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929

**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด