วีซ่ามาเลเซีย
วีซ่ามาเลเซีย

เวลาทำการ 09.00 - 12.00 น.
เวลายื่นVISA 09.00 - 12.00 น.
เวลารับวีซ่า 13.30 - 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน

คนไทยเดินทางเข้ามาเลเซียได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5ซม. จำนวน 2 ใบ
> หนังสือเชิญจากต่างประเทศ กรณี เดินทางแบบธุรกิจ)
> ใบจองโรงแรม (กรณีเดินทางท่องเที่ยวเอง)
> Work Permit  (กรณีต่างชาติ)
> จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
> ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัทฯ และเซ็นรับรอง สำเนา) เป็นภาษาอังกฤษ
> เอกสารอื่น ๆ สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต


อัตราค่าวีซ่าและค่าบริการ
2000 บาท


*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นวีซ่าและเส้นทางรับเอกสาร
**ราคานี้รวมค่า รับ ส่ง ยื่น ให้ค่าปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและกรอกวีซ่า เรียบร้อยแล้ว

*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929

**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด