วีซ่านิวซีแลนด์
วีซ่านิวซีแลนด์
วีซ่านิวซีแลนด์
เวลาทำการ 09.00 - 16.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 16.00 น.
เวลารับเล่ม 15.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 10 วัน

 

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> หนังสือเชิญจากต่างประเทศ ที่ระบุสถานที่พัก (อื่น ๆ สอบถามได้จากพนักงาน)
> ใบจองโรงแรม
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาบัตรประชาชน
> สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (สำหรับสตรี)
> จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
> ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัทฯ และเซ็นรับรอง สำเนา)
> หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยธนาคาร และมีตราประทับเท่านั้น
> เดินทางธุรกิจใช้ หลักฐานการเงินของบริษัท ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น
> ท่องเที่ยวเอง ให้ใช้หลักฐานการเงินส่วนตัว
> สลิปเงินเดือน 6 เดือนย้อนหลัง
> สำหรับเด็กต้องมีเอกสารรับรองจากทางโรงเรียน

*ไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

 

อัตราค่าบริการยื่น
1,500 - 3,000 บาท
ขึ้นอยู่กับปริมาณและเส้นทางรับเอกสาร สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929


**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด