วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่าออสเตรเลีย
วีซ่าออสเตรเลีย การทำวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
เวลาทำการ 08.30 - 16.00 น.
เวลายื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 น.
เวลารับวีซ่า 15.00 - 15.40 น.
ระยะเวลาทำการ 20-30 วันทำการ

 

เอกสาร :

> หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
> รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว หน้าตรง ชัดเจน ไม่รับรูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือ หรือตามตู้สติกเกอร์
> หนังสือเชิญจากต่างประเทศ ที่ระบุสถานที่พัก (อื่น ๆ สอบถามได้จากพนักงาน)
> ใบจองโรงแรม (กรณีเดินทางท่องเที่ยวเอง)
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาบัตรประชาชน
> สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (สำหรับสตรี) เป็นภาษาอังกฤษ
> จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ
> ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัทฯ และเซ็นรับรอง สำเนา) เป็นภาษาอังกฤษ
> หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยธนาคาร และมีตราประทับเท่านั้น
> เดินทางธุรกิจใช้ หลักฐานการเงินของบริษัท ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น
> ท่องเที่ยวเอง ให้ใช้หลักฐานการเงินส่วนตัว
> สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง
> ประกันการเดินทางระหว่างการเดินทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
> สำหรับเด็กต้องมีเอกสารรับรองจากทางโรงเรียน
> เอกสารอื่น ๆ สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่

*ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

 

อัตราค่าบริการยื่น (ไม่รวมค่าวีซ่าสถานทูต)
1,500 - 2500.- บาท


*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นวีซ่าและเส้นทางรับเอกสาร
**
ราคานี้รวมค่า รับ ส่ง ยื่น ให้ค่าปรึกษา จัดเตรียมเอกสารและกรอกวีซ่า เรียบร้อยแล้ว
***ราคานี้ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมสถานทูต


*กรณีรับส่งทางไปรษณีย์รับส่วนลด - 200
*เดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป โทร 02 530 9929
*สำหรับต่างชาติ กรุณาสอบถามได้จากพนักงาน
*กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม พาสปอร์ใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 500 บาท

สอบถามพนักงานได้ที่ 02 530 9929

**บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสข ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด